ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Εισηγητής: Πασχαλίδης Γιώργος

Ιεράρχηση Πολιτικής Διαχείρισης Απορριμάτων:
1. Πρόληψη
2. Επαναχρησιμοποίηση