ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Στην Κόρινθο το Σάββατο 12/11/2016 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 26η τακτική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (παρευρίσκονται 18 αντιπρόσωποι επί συνόλου 18 ταμειακά τακτοποιημένων και 41 εγγεγραμμένων οργανώσεων) εκλέχτηκαν ομόφωνα: ως πρόεδρος της Γ.Σ. ο Δημήτρης Λυμπουρίδης, ως αντιπρόεδρος ο Γιάννης Βερβερίδης και ως γραμματέας η Μαίρη Χουλιέρη.

Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης και με πρόταση του Προεδρείου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλιπόντων Κυριάκου Δοματζόγλου και Ρόζας Μηνακούλη. Σύνεδροι μίλησαν για την προσωπικότητα και την προσφορά τους.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή τους άρθρου 5 & 5 του καταστατικού του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Μετά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων των οργανώσεων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ομόφωνα αποφασίζεται η εγγραφή στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ της εξής οργάνωσης ως μέλος: «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ DIVE CLUB».

2. Εγκρίνεται ομόφωνα ο Απολογισμός Δράσης της Εκτελεστικής Γραμματείας για την περίοδο 2015-2016.

3. Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός της  Εκτελεστικής Γραμματείας για την περίοδο 2015-2016. Σχετικά θετική εισήγηση εξέφρασε με την έκθεσή της και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Στο σημείο αυτό έγινε συζήτηση σχετικά με απαράδεκτους καταλογισμούς εφοριών προς οικολογικές οργανώσεις. Προτάθηκε δυναμική αντιμετώπιση του προβλήματος αν δεν δοθούν λύσεις.

4. Εγκρίνεται ομόφωνα o Προϋπολογισμός για την περίοδο 2016-2017.

5. Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η επόμενη Εκτελεστική Γραμματεία να αποφασίσει για τον τόπο και το θέμα του επόμενου θεματικού συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ. Διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις, τις οποίες θα εξετάσει η Ε.Γ.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική.

7. Εκλέγονται ομόφωνα ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών οι εξής: Δημήτρης Παπαχρυσός, ως πρόεδρος, Στέλιος Λημνιός,  και Κώστας Μέλιος.

8. Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν εκλέχτηκαν οι αναφερόμενοι στο σχετικό Πρακτικό εκλογής για Ε.Γ. και Ε.Ε., που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κόρινθος 12/11/2016

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Λιμπουρίδης
Ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Βερβερίδης
Η Γραμματέας Μαίρη Χουλιέρη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216,  382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax:  ++30 24210  38387
e-mail:
pandoiko@gmail.com / site: www.pandoiko.org