ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ (της Ελένης Ν. Σταματίου)

Είναι γεγονός ότι η Διοίκηση οφείλει, κατά προτεραιότητα, να προβαίνει στην εφαρμογή προληπτικών πολιτικών και μέτρων μέσω ενός υγιούς χωρικού σχεδιασμού. Με αφορμή την υπερδεκαετή καθυστέρηση της κατεδάφισης αριθμού από το σύνολο αυθαίρετων κτισμάτων (ταβερνών) στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, τα οποία είχαν με δικαστική απόφαση κριθεί κατεδαφιστέα, αναπτύσσεται η προβληματική του καθεστώτος της αυθαίρετης δόμησης σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή διεθνούς ιστορικής, πολιτιστικής, οικολογικής, τοπιακής, φυσιολατρικής τουριστικής και λοιπής σημασίας.

Γίνεται αναφορά στον χαρακτήρα και τις ιδιότητες της εξεταζόμενης περιοχής, στη γειτνίασή της με αστικό κέντρο (Αθήνα), αλλά και στον ρόλο της ως τόπου φιλοξενίας αγωνίσματος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή και τη σχετική νομολογία, το ιστορικό της υπόθεσης της παράνομης δόμησης επί του αιγιαλού, την αντιμετώπιση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις παθογένειες της κρατικής μηχανής (μακρόχρονες γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρεμβάσεις της Πολιτείας που καθυστέρησαν την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων, πελατειακές σχέσεις ετών κ.ά.), όπως προκύπτει από τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν έως σήμερα. Απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στο ζήτημα της πλημμελούς προστασίας της περιοχής του Σχινιά, όπως το έχει εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ αιτίας των ενδείξεων για τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή της και τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Τέλος, επιχειρείται η αποτύπωση και αποκωδικοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τα συναφή περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα και τη διοικητική παθογένεια, η αντιμετώπιση αδυναμιών και η προώθηση δυνατοτήτων και προοπτικών.

Διαβάστε το άρθρο της Ελένης Ν. Σταματίου (pdf) όπως δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό ”Περιβάλλον και Δίκαιο”  (τ. 2/2016 σελ. 201-210)

ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Δρ. Πολεοδομίας – Χωροταξίας (Phd, PPhd)

Εισαγωγική φωτογραφία: el.wikipedia.org, Δημιουργός: Phanis Koumpis